Przydatne informacje

Producenci

Dostawcy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MILITARIA COMBO

Adres strony: militariacombo.pl

Obowiązujący od 01.07.2016r.

SPIS TREŚCI:

§1 Postanowienia ogólne

§2 Korzystanie ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO - świadczone usługi drogą elektroniczną

§3 Zawarcie Umowy Sprzedaży

§4 Metody płatności

§5 Dostawa, odbiór

§6 Reklamacje

§7 Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego MILITARIA COMBO

§8 Odstąpienie od umowy

§9 Dane osobowe

§10 Rozstrzyganie sporów

§11 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin na postawie art.8 „Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” jest regulaminem sklepu internetowego „MILITARIA COMBO”, adres strony: militariacombo.pl

2. Sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem: militariacombo.pl, kierowany jest przez sklep MILITARIA COMBO.

Dane firmy:

Siedziba firmy:

MILITARIA COMBO

ul. Józefa Piłsudskiego 6

21-400 Łuków

Tel: 517 784 488

Adres poczty elektronicznej: militariacombo@wp.pl

NIP: 825-212-48-81

REGON: 36-26-98-997

Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Łukowie.

3. Niniejszy Regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy: militariacombo.pl, na podstawie art.8 pkt.3 „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” w szczególności reguluje:

3.1. Rodzaj i zakres usług które świadczy sklep militariacombo.pl drogą elektroniczną.

3.2. Warunki świadczenia usług przez sklep militariacombo.pl drogą elektroniczną.

3.3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów, z sklepem militariacombo.pl, o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.4. Obowiązujące postępowanie reklamacyjne w sklepie militariacombo.pl.

4. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin - przedstawiony tutaj Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym MILITARIA COMBO.

Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych, MILITARIA COMBO - sklep internetowy MILITARIA COMBO, adres strony: militariacombo.pl.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, osoba ta dokonuje zamówienia w sklepie internetowym MILITARIA COMBO.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, wykonujący z Usługodawcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie - wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Klient przy składaniu zamówienia określa rodzaj i ilość zamówionego towaru, podaje dane wysyłkowe i kontaktowe oraz rodzaj płatności.

Towar - wszystkie produkty wystawione na sprzedaż, zawarte w sklepie internetowym MILITARIA COMBO.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poprzez serwis internetowy Sprzedającego, zawarta pomiędzy sklepem MILITARIA COMBO a Klientem.

Rejestracja - założenie w systemie sklepu internetowego MILITARIA COMBO Konta Klienta. Polega ona na wypełnieniu formularza rejestracyjnego zawartego na stronie Sprzedawcy.

Formularz Rejestracyjny - formularz który wypełnia Klient w celu złożenia zamówienia. W formularzu podaje niezbędne dane osobowe oraz dane kontaktowe.

Cena - wartość wyrażona w polskiej walucie (PLN), jaką klient sklepu MILITARIA COMBO jest zobowiązany zapłacić za złożone zamówienie sprzedaży. Ceny podane w sklepie MILITARIA COMBO to ceny brutto (zawierające podatek VAT), zawierają również cła oraz inne składniki. Ceny podane przy artykułach są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie bez względu od zmian jakie zachodzą w sklepie internetowym MILITARIA COMBO. Ceny produktów przedstawionych przez Usługodawcę nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są naliczane po wyborze przez Klienta formy płatności oraz dostawy.

Dostawa - Sprzedawca zleca doręczenie produktów kupionych przez Klienta w sklepie MILITARIA COMBO podmiotom trzecim w celu ich dostawy.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z z późn.zm.)

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

5. Aby korzystać ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO Klient powinien w swoim zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu. MILITARIA COMBO nie odpowiada za brak możliwości korzystania ze strony internetowej militariacombo.pl jeżeli urządzenie z dostępem do internetu którym posługuje się Klient nie spełnia wystarczających wymagań technicznych, aby w sposób prawidłowy korzystać ze Strony Internetowej Sprzedawcy.

6. Klientem sklepu MILITARIA COMBO może być Klient w rozumieniu Regulaminu §1 pkt.4.

7. Korespondencję elektroniczną do sklepu MILITARIA COMBO należy wysyłać na adres e-mail: militariacombo@wp.pl, natomiast korespondencję pocztową na adres: MILITARIA COMBO ul. Browarna 43, 21-400 Łuków

8. Sposób wyrażania cen w sklepie internetowym MILITARIA COMBO oraz ich wartość jest określona w Regulaminie §1 pkt.4.

9. Regulamin sklepu internetowego MILITARIA COMBO jest dostępny na stronie Sprzedawcy: militariacombo.pl

10. Informacje o Towarach przedstawione na stronach internetowych sklepu MILITARIA COMBO nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

§2 Korzystanie ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO - świadczone usługi drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy MILITARIA COMBO stosuje działania zapobiegające pobieraniu oraz modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji.

2. Sklep internetowy MILITARIA COMBO zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy Klient nie stosuje się do Regulaminu sklepu.

3. Na podstawie art.27 Ustawy o prawach konsumenta w przeciągu 14 dni kalendarzowych Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres 14 dni kalendarzowych liczony jest od dnia następnego po dniu, w którym doszło do zawarcia umowy. Jeżeli 14 dzień kalendarzowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to ostatecznym terminem w takim przypadku jest pierwszy dzień roboczy występujący po tym dniu ustawowo wolnym.

4. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO Klient zobowiązany jest do:

4.1. Przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Przestrzegania Regulaminu sklepu internetowego MILITARIA COMBO.

4.3. Przestrzegania zasad ogólnie przyjętych podczas korzystania z sieci Internet.

4.4. Zachowywania się w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników stron Usługodawcy.

5. Korzystając ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO Klientom zabrania się:

5.1. Rozpowszechniania treści propagujących przemoc, zniesławiające innych, naruszające dobra osobiste lub pozostałe prawa osób trzecich.

5.2. Zakłócania funkcjonowania sklepu internetowego MILITARIA COMBO.

5.3. Zamieszczania niezamówionej informacji handlowej.

5.4. Wykorzystywania obrazów, ofert handlowych i pozostałych treści umieszczonych na stronach sklepu internetowego MILITARIA COMBO, wyjątek stanowi zakres użytku osobistego.

6. Rejestracja Klienta w sklepie internetowym MILITARIA COMBO - Konto Klienta.

6.1. Zawarcie umowy polegające na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym MILITARIA COMBO następuje po dokonaniu rejestracji na stronach Usługodawcy.

6.2. Wymogiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym MILITARIA COMBO jest rejestracja.

6.3. W celu zarejestrowania się Klient powinien wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronach Sprzedawcy.

6.4. Podczas rejestracji należy podać adres wysyłki oraz dane kontaktowe zaznaczone jako obowiązkowe.

6.5. Aby zakończyć proces rejestracji, niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zaakceptowanie go.

6.6. Klient ma możliwość wyrejestrowania się ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO. Wyrejestrowania się może dokonać poprzez przesłanie Sprzedawcy drogą mailową lub pocztową żądania usunięcia swojego konta Klienta. W przesłanym żądaniu usunięcia konta powinien znaleźć się adres poczty e-mail Klienta, który był podany przy rejestracji.

6.7. Konto klienta zawiera informacje:

  • "historia zamówień i szczegóły
  • "moje pokwitowania"
  • "moje adresy"
  • "moje dane osobowe"

6.8. Podane przez Klienta dane osobowe może on zmieniać oraz uaktualniać.

6.9. Podane przez Klienta dane osobowe powinny być aktualne i zgodne z prawdą.

7. Pozbawienie Klienta praw do korzystania ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO.

7.1. Sklep internetowy MILITARIA COMBO zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania z usług sklepu oraz do ograniczenia jego dostępu do części lub całości  asortymentu sklepu, następuje to w okolicznościach gdy Klient:

7.1.1. Nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego MILITARIA COMBO.

7.1.2. Narusza dobra osobiste osób trzecich poprzez sklep internetowy MILITARIA COMBO.

7.1.3. Podczas rejestracji swojego konta na stronach Usługodawcy podał nieprawdziwe dane, nieaktualne lub niedokładne.

7.1.4. Podczas rejestracji swojego konta na stronach Usługodawcy podał dane które naruszają prawa osób trzecich.

7.1.5. Dopuszcza się do zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, ubliżające innym osobom lub Usługodawcy.

7.2. Ponowna rejestracja osoby, która została pozbawiona praw do korzystania ze sklepu internetowego MILITARIA COMBO jest możliwa po wyrażeniu zgody Usługodawcy.

8. Umowy pomiędzy MILITARIA COMBO a Klientami zawierane są w języku polskim.

§3 Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Proces składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym MILITARIA COMBO.

1.1. W pierwszej kolejności należy wejść na stronę Usługodawcy, zapoznać się z ofertą dostępnych produktów oraz wybrać te produkty które chcemy kupić.

1.2. W celu wyrażenia woli zakupu produktów, Klient powinien dodać artykuły które chce kupić do koszyka. Po dodaniu produktu do koszyka Klient ma możliwość kontynuowania zakupów poprzez wybranie "Kontynuuj zakupy" lub przejścia "Do kasy". Klient może wybierać produkty, które chce kupić, wykonując kolejne czynności na podstawie wyświetlanych informacji na stronie Sprzedawcy.

1.3. Po przejściu "Do kasy", wyświetlane jest "PODSUMOWANIE KOSZYKA" zamówienia, gdzie wyświetlone są produkty dodane do koszyka oraz podana jest ich ilość. Klient w "Podsumowaniu" ma możliwość korekty ilości produktów dodanych do koszyka lub usunięcie z których rezygnuje, może również nadaj kontynuować zakupy.

1.4. Aby złożyć zamówienie Klient musi być zarejestrowany w sklepie internetowym MILITARIA COMBO, w tym celu należy założyć konto lub jeżeli już posiadamy konto, zalogować się.

1.5. W celu zarejestrowania się należy podać wymagane (zaznaczone pola "*") dane wysyłki oraz kontaktowe.

1.6. Klient ma możliwość wysłania zamówionych towarów pod adres podany przez Klienta jako "Mój adres" lub podania innego adresu wysyłki.

1.7. Następnie Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy i zapłaty za złożone zamówienie. Koszt dostawy jest dodawany do sumy ceny kupowanych przez Klienta produktów.

1.8. Niezbędne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie go.

1.9. Po wyborze sposobu dostawy oraz zapłaty, wyświetlana jest suma do zapłaty z kosztami przesyłki. Aby zakończyć proces składania zamówienia należy potwierdzić zamówienie, poprzez kliknięcie "Potwierdzam zamówienie". Po potwierdzeniu zamówienia Klient zakańcza proces składania zamówienia.

1.10. Po poprawnym dokonaniu zamówienia w sklepie internetowym MILITARIA COMBO, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zamówienia oraz szczegóły zamówienia w tym podane przez Klienta dane osobowe i kontaktowe, informacje o wybranej formie płatności oraz dostawy.

2. Klient składający zamówienie poprzez sklep internetowy MILITARIA COMBO, zobowiązuje się do zapłaty.

3. Klient składający zamówienie poprzez proces składania zamówienia opisany w §3 pkt.1 oświadcza wolę zawarcia umowy sprzedaży ze sklepem internetowym MILITARIA COMBO.

4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą gdy Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość e-mail o tytule "Przekazanie zamówienia do wysyłki" na podany przez Klienta adres e-mail przy składaniu zamówienia.

§4 Metody płatności

1. Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu kwotę, na którą składają się: ceny towarów oraz koszty przesyłki.

2. Wartość cen oraz sposób ich wyrażania jest określony w Regulaminie §1 pkt.4.

3. Klient ma możliwość wyboru metod płatności: gotówkowa oraz bezgotówkowa (przelew)

3.1. Gotówkowa metoda płatności - płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub płatność gotówką kurierowi lub listonoszowi przy dostawie "za pobraniem".

3.2. Bezgotówkowa metoda płatności (przelew) - płatność za pomocą przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy, dane do przelewu przesłane są Klientowi za pomocą wiadomości e-mail.
Dane do przelewu:

nr konta bankowego: 62 1240 2698 1111 0010 6509 3549

Bank Pekao S.A., I Oddział w Łukowie

MILITARIA COMBO

ul.Józefa Piłsudskiego 6

21-400 Łuków

4. W przypadku wybrania przez Klienta metody płatności "Przelew", przekazanie zamówionych towarów do wysyłki nastąpi po wpłynięciu opłaty na konto Sprzedawcy.

§5 Dostawa, odbiór

1. Zamówione towary zostają przesłane na wskazany adres przez Klienta. Przesyłka może zostać wysłana na dowolny adres znajdujący się na terytorium Polski, w przypadku adresów znajdujących się poza granicami Polski proszę skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni, na podstawie art.543 1 §1 Kodeksu cywilnego.

3. Czas i koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy/odbioru. Szczegółowe informacje odnośnie kosztu dostawy oraz prawdopodobnego czasu dostawy znajdują się na stronach Usługodawcy.

4. Klient może wybrać jeden z dwóch typów dostawy:

4.1. Sprzedawca zleca podmiotom trzecim dostarczenie towarów Klientowi.

4.2. Klient odbiera osobiście zamówiony towar w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

§6 Reklamacje

1. Zasady reklamacji są ujęte w Kodeksie cywilnym, Ustawie o prawach klienta oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Towar Klient może reklamować w przypadku gdy towar posiada wady lub jest nie zgodny z umową.

3. Klient może poinformować Sprzedawcę o chęci reklamacji drogą mailową lub pocztową. Dane kontaktowe Sprzedawcy ujęte są w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Reklamowany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w §1 pkt.2 niniejszego Regulaminu, razem z pismem informującym o złożeniu reklamacji przez Klienta oraz ksero dowodu sprzedaży.

4.1. Pismo reklamacyjne powinno zawierać informacje kontaktowe z Klientem: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, po za tym proszę zamieścić: nr zamówienia, datę złożenia zamówienia w sklepie internetowym MILITARIA COMBO, datę nabycia towaru oraz przyczynę reklamacji - opis wady towaru i datę jej stwierdzenia.

5. Czas odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację trwa 14 dni. Okres 14 dni kalendarzowych liczony jest od dnia doręczenia żądania reklamacji Sprzedawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Jeżeli 14 dzień kalendarzowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to ostatecznym terminem w takim przypadku jest pierwszy dzień roboczy występujący po tym dniu ustawowo wolnym.

6. Rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§7 Reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego MILITARIA COMBO

1. Sprzedawca prosi o niezwłocznie powiadomienie o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

2. Problemy wynikające z funkcjonowania sklepu internetowego MILITARIA COMBO Klient może zgłaszać na adres mailowy Sprzedawcy podany w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Klienta oraz adres e-mail.

4. Czas odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację trwa 14 dni. Okres 14 dni kalendarzowych liczony jest od dnia doręczenia żądania reklamacji Sprzedawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Jeżeli 14 dzień kalendarzowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to ostatecznym terminem w takim przypadku jest pierwszy dzień roboczy występujący po tym dniu ustawowo wolnym.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 i 28 Ustawy o prawach konsumenta - Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie Towaru lub inna osoba trzecia wskazana przez Klienta (osobą tą nie jest przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli 14 dzień kalendarzowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to ostatecznym terminem w takim przypadku jest pierwszy dzień roboczy występujący po tym dniu ustawowo wolnym.

1.1. Odstąpienie od umowy Klient może przesłać drogą mailową lub pocztową, dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

1.2. "Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy" stanowi Załącznik nr 1, udostępniony przez Sprzedawcę.

1.3. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2, udostępniony przez Sprzedawcę.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin 14 dni na odstąpienie od umowy jest odliczany od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

1.5. W przypadku odstąpienia od umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – termin 14 dni na odstąpienie od umowy jest odliczany od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku świadczonych usług drogą elektroniczną jest opisane w §2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

2.1. Odstąpienie od umowy Klient może przesłać drogą mailową lub pocztową, dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

2.2. "Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy" stanowi Załącznik nr 1, udostępniony przez Sprzedawcę.

2.3. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2, udostępniony przez Sprzedawcę.

3. Na podstawie art.34 pkt.1 Ustawy o prawach konsumenta - Gdy Konsument odstępuje od umowy, ma on obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował MILITARIA COMBO o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin wystarczy, jeżeli Konsument wyśle Towar wraz z kopią dowodu zakupu przed upływem 14 dniowego terminu na adres MILITARIA COMBO podany w § 1 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Konsument odstępujący od umowy może przesłać razem z pismem informującym o odstąpieniu od umowy zakupiony Towar z którego rezygnuje wraz z kopią dowodu zakupu.

5. Na podstawie art. 34 pkt. 2 Ustawy o prawach konsumenta - W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.

6. W przypadku odstąpienia od umowy - umowa jest uważana za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia od umowy MILITARIA COMBO zwracają otrzymane od Klienta płatności.

7.1. Na podstawie art. 32 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta - Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni od dnia kiedy Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu do umowy - Termin może ulec zmianie w przypadku opisanym w §8 pkt. 7.1.1. niniejszego Regulaminu.

7.1.1. Na podstawie art. 32 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta - W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, MILITARIA COMBO zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

7.2. Na podstawie art. 32 pkt. 2 Ustawy o prawach konsumenta - Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.2. Na podstawie art. 33 Ustawy o prawach konsumenta - MILITARIA COMBO zwracając kwotę jaką Klient zapłacił za zakupiony Towar, zwraca również koszty przesyłki - zwracany koszt przesyłki przez Sprzedawcę to najtańszy sposób dostarczenia przesyłki jaki oferuje MILITARIA COMBO. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Odbiór osobisty nie jest sposobem dostarczenia Towaru.

8. Na podstawie art. 34 pkt. 4 Ustawy o prawach konsumenta - Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, tylko w taki sposób w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym - czyli może on sprawdzić jego kompletność oraz parametry techniczne.

8.1. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Konsument nie może normalnie użytkować zakupionego Towaru.

8.1.1. W przypadku użytkowania Towaru przez Klienta, wniosek o odstąpienie od umowy może zostać odrzucony lub Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru.

9. MILITARIA COMBO niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła za pomocą maila potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres kontaktowy e-mail Konsumenta.

10. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta - Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

10.1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

10.2. W której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10.3. W której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9 Dane osobowe

1. Administratorem danych jest Sklep Internetowy MILITARIA COMBO, siedziba firmy oraz dane kontaktowe podane są w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Podanie danych osobowych oraz kontaktowych w Formularzu Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej MILITARIA COMBO.

3. Dane osobowe oraz kontaktowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia.

4. Dane osobowe oraz kontaktowe są informacjami poufnymi i nie są ujawniane osobom nieuprawnionym.

5. Klient, który wypełnił Formularz Rejestracyjny ma możliwość dostępu do podanych przez niego danych osobowych oraz kontaktowych. Klient może je zweryfikować lub modyfikować.

6. Klient ma prawo ubiegać się o usunięcie z danych osobowych oraz kontaktowych poprzez przesłanie Administratorowi prośby o ich usunięcie. Przesłana prośba może być wysłana drogą mailową lub pocztową, dane kontaktowe Administratora podane są w §1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

§10 Rozstrzyganie sporów

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:

  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

  • skorzystania z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną konsumentów,

  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z prośbą o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

  • uzyskania szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl,

  • skorzystania z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

2. Powstałe spory pomiędzy MILITARIA COMBO a Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem, będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z z późn.zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Do niniejszego Regulaminu dołączone są następujące załączniki:

2.1. Załącznik nr 1 - "Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy" w formacie pdf

2.2. Załącznik nr 2 - "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" w formacie pdf

3. MILITARIA COMBO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez MILITARIA COMBO. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej militariacombo.pl przed wejściem w życie zmian. Zarejestrowani Klienci w sklepie internetowym MILITARIA COMBO zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres mailowy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. i odnosi się do umów zawartych od tego dnia.